Witamy na stronie serwisu  CreativeDenHaag.pl/wiadomości    

   Ogloszenia denhaag.pl

   Ogloszenia denhaag.pl

   Ogloszenia denhaag.pl

   Ogloszenia denhaag.pl

2502

Regulamin

2014-03-30 01:17:55 Den Haag
autor: Kamil
zobacz nasze galeria Regulamin

Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie mają znaczenia jak niżej:

Serwis  – portal denhaag.pl

Sprzedawca – podmiot, do którego należy portal denhaag.pl

Administrator – osoba mająca uprawnienia administracyjne na portalu denhaag.pl

Użytkownik – osoba korzystająca z portalu denhaag.pl

 

Postanowienia Ogólne

 1. Właścicielem Serwisu jest Sprzedawca.

 2. Regulamin jest dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.

 3. Jeżeli zajdzie konieczność zmiany Regulaminu, Sprzedawca udostępnieni w Serwisie jego nową wersję, o czym zawiadomi Użytkownika zamieszczając treść Regulaminu i postanowienia, które uległy zmianie na głównej stronie Serwisu. Regulamin w zmienionej wersji będzie wchodzić w życie nie wcześniej niż 14 dni po dniu udostępnienia jego nowej wersji i zamieszczeniu informacji w Serwisie o dokonanej zmianie w Serwisie.

 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści innych niż określone Regulaminem, reklamowych lub o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Serwisu. W razie otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczanych przez Użytkownika, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.

 5. Korzystanie z portalu wiąże się automatycznie z zaakceptowaniem regulaminu. W przypadku braku zgody użytkownika z jednym z punktów regulaminu należy bezzwłocznie opuścić portal denhaag.pl.

 6. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat od użytkowników za korzystanie z portalu z wyłączeniem opłat za reklamę.

Wymagania techniczne

1. Celem korzystania z Serwisu konieczne jest:

a)połączenie z siecią Internet,

b) przeglądarka internetowa internet explorer bądź podobnego typu

c)włączona obsługa Cookies i Java Script

2. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust.1, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu.

Płatności za reklamy i wyróżnienia ogłoszeń

 1. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty za zamówioną Usługę.

 2. Cena i inne istotne warunki związane z Usługą są każdorazowo podane w opisie publikowanym na stronach Serwisu.

 3. Użytkownik jest zobowiązny do dokonania przedpłaty należnej Ceny.

 4. Użytkownik  wyraża zgodę i upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e-faktury.

 5. Jeżeli Użytkownik zgłosi w mailu żądanie wystawienia faktury papierowej, to jest obowiązany podać żądane dane, niezbędne do wystawienia faktury.

Polityka Prywatności

1. Administratorem danych osobowych w stosunku do informacji podawanych przez Użytkowników podczas korzystania z Serwisu.

 

2. Dane osobowe Sprzedawca będzie przetwarzać zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celach związanych z Dostarczaniem Towarów/ Usług (należy wybrać jedną z wersji).

 

3. Dane osobowe Sprzedawca będzie przetwarzać zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną również w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług, jak również w celu badania rynku

4. Jeżeli doszłoby do korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, Sprzedawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Sprzedawca powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.

5. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione:

a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

b) innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

 1. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Własność intelektualna

1. Sprzedawca oświadcza, że w związku lub wykonaniu świadczenia na rzecz Użytkownika realizacji zamówienia) udostępnia Użytkownikowi treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim.

2. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Użytkownika, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Sprzedawcę.

2. Użytkownikowi nie udziela się gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało niewadliwie.

3. W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach Serwisu, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Użytkownika.

4. Sprzedawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.

5.  Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularzy dostępnych w Serwisie, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

 

6. Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.

 

 
aaaa ddddd ffff fff
 


Za wszelkie wypowiedzi zamieszczone w serwisie odpowiadają ich autorzy. Portal denhaag.pl nie odpowiada za ich treść. Wszystkie materiały na stronie są chronione prawami autorskimi.
CreativeDenHaag
Wszystkie prawa zastrzezone 2015