Witamy na stronie serwisu  CreativeDenHaag.pl/wiadomości    

   Ogloszenia denhaag.pl

   Ogloszenia denhaag.pl

   Ogloszenia denhaag.pl

   Ogloszenia denhaag.pl

4775

Pierwsza praca

2015-01-30 17:02:36 Den Haag
autor: Kamil
zobacz nasze galeria Kilka porad dotyczących szukania pierwszej pracy będąc w Holandii.

 

Jak znaleźć pracę?

Jedną z pierwszych rzeczy, jakiej poszukujemy po przyjeździe do Holandii, jest praca. Obojętnie czy przyjechaliśmy dorobić w okresie sezonowym, czy zamierzamy zostać na stałe, sposoby poszukiwania tej pierwszej są identyczne. Zdecydowana większość z nowo przybyłych powinna nastawić się na pracę przez biuro pośrednictwa pracy. Szansa, że zaczniemy pracować od razu na kontrakcie u pracodawcy jest nikła (choć nie zniechęcam do poszukiwań, gdyż gra jest warta świeczki).

Od czego zacząć?

Aby w ogóle móc szukać legalnej pracy musimy posiadać numer BSN oraz - w większości przypadków - konto bankowe.

Jak założyć konto bankowe.

Uzyskiwanie numeru BSN.

Gdzie i jak szukać?

Najskuteczniejszym sposobem poszukiwań pierwszej pracy jest metoda „od drzwi do drzwi”. Krótko mówiąc trzeba się będzie sporo nachodzić odwiedzając wszystkie pobliskie biura. Dzięki temu osoby rekrutujące mogą od razu dokonać wstępnej oceny naszej osoby, kwalifikacji i poziomu umiejętności języka obcego.

Warto zostawiać swoje CV oraz list motywacyjny w miejscach, gdzie aktualnie nie ma dla nas pracy, aby o nas nie zapomniano. Oprócz tego powinniśmy pamiętać o poszukiwaniu pracy przez internet. Każde duże uitzendbureau posiada własną stronę internetową z aktualnymi ofertami pracy.

Największe i najpopularniejsze wśród Polaków biura pośrednictwa pracy w Holandii to: Randstad, Olympia oraz Tempo Team.

Na co możemy liczyć?

Sektorami, w których najłatwiej znaleźć pracę są ogrodniczy i warzywny. Innymi słowy czeka nas najczęściej praca na szklarni lub produkcji,a dokładniej mówiąc przy pakowaniu. Nie ma co ukrywać, że większość z tych prac jest ciężka. Niejednokrotnie zmagać się będziemy z nieprzyjaznymi warunkami pracy oraz wieloma godzinami w niej spędzonymi. Prace tego typu są najczęściej opłacane bardzo słabo, pomimo tego powinniśmy być świadomi, jaką minimalną kwotę musimy otrzymywać za każdą przepracowana przez nas godzinę.

Zarobki

W Holandii obowiązują stawki wiekowe tzn. że wynagrodzenie za każdą przepracowaną godzinę zależy od naszego wieku. Na chwilę obecną minimalne zarobki osób mających więcej niż 23 lata wynosszą 1485,60 euro brutto miesięcznie. Stawka godzinowa przy 40-godzinnym tygodniu pracy wynosi 8,57 euro brutto.

Dodatek urlopowy

Oprócz podstawowej stawki nasz pracodawca jest zobowiązany do odkładania dla nas tzw. pieniędzy wakacyjnych (hol. Vakantiegeld). Kwota minimalna dodatku wynosi 8% wynagrodzenia brutto i jest wypłacana raz w roku, najczęściej w okolicach maja, na nasze konto.

Pracodawca się pomylił?

Jeśli otrzymane wynagrodzenie jest niższe niż minimalne należy przedsięwziąć odpowiednie kroki. W pierwszej kolejności powinniśmy porozmawiać z pracodawcą, jeśli to nie pomoże możemy wnieść skargę na pracodawcę do Inspekcji Pracy i Polityki Społecznej (można to zrobić także anonimowo). Na ewentualne roszczenia wobec pracodawcy mamy pięć lat (dotyczy to również niewypłaconego dodatku urlopowego).

Dodatkowe uwagi

Wraz ze wzrostem liczby osób przyjeżdżających do pracy wzrosły też wymagania stawiane przyszłym pracownikom. Często nie obejdzie się, bez posiadania odpowiedniego doświadczenia. Pomimo tego zachęcam do wytrwałości.

Przed zdecydowaniem się na podjęcie pracy w jednym z biur pośrednictwa pracy doradzamy szczegółowo zapoznać się z kontraktem, który zamierzamy podpisać. Warunki wynagrodzenia muszą zgadzać się z minimalnymi stawkami przyjętymi przez holenderski rząd. Nie dajmy się oszukiwać!

W razie jakichkolwiek nieporozumień między pracodawcą a pracownikiem możemy skorzystać z pomocy arbeidsinspectie.

Od nowego roku, z powodu częstych nadużyć, zabronione jest przechowywanie skanu (kopii) naszego dokumentu tożsamości. Jeżeli takowy jest potrzebny (np. dla księgowości) należy bardzo wyraźnie zaznaczyć, że jest to kopia.

 

Umowa o pracę

Zgodnie z prawem holenderskim do podpisania umowy o pracę nie są potrzebne żadne dokumenty.

Wielu pracodawców wymaga jednak okazania dowodu tożsamości.

 

Należy zawsze poprosić o egzemplarz umowy o pracę w języku polskim i nigdy nie podpisywać umowy, jeśli jest niezrozumiała!

Umowa o pracę musi zawierać następujące informacje:

 • nazwa i siedziba pracodawcy oraz nazwisko i adres pracownika

 • miejsce lub miejsca wykonywania pracy

 • stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy

 • data zatrudnienia

 • okres obowiązywania umowy (jeśli nie została zawarta na czas nieokreślony)

 • dzienny lub tygodniowy wymiar czasu pracy

 • wysokość wynagrodzenia i termin jego wypłacania

 

Okres próbny

Strony umowy o pracę (zarówno na czas określony jak i na nieokreślony) mogą umówić się na wykonywanie pracy przez okres próbny, po którym strony mogą podjąć decyzję bez żadnych sankcji, czy chcą kontynuować ze sobą współpracę. Umowa pracy na okres próbny musi być zawarta na piśmie.

Jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas nieokreślony, jej okres próbny wynosi maksymalnie 2 miesiące.

Jeżeli umowa została zawarta na czas określony, długość okresu próbnego jest uzależniony od długości trwania stosunku prawnego.

Np. jeżeli umowa została zawarta na okres mniejszy niż 2 lata, maksymalna długość okresu próbnego wynosi 1 miesiąc. Jeżeli umowa została zawarta na okres co najmniej 2 lat lub więcej, okres próbny wynosi 2 miesiące.

Jeżeli długość zawartej umowy nie jest określona czasowo, lecz w odniesieniu do ziszczenia się pewnego skutku (np.: dokonanie określonej czynności), okres próbny nie może być dłuższy niż miesiąc

 

Samozatrudnienie (własna działalność gospodarcza) 

Jako firma zarejestrowana w Polsce

Muszą to potwierdzać odpowiednie polskie dokumenty. Są to: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, numer NIP i numer REGON. Jeśli spełnione są określone warunki, można pozostać w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. W tym celu należy złożyć w swoim oddziale ZUS wypełniony formularz A 1. Jeśli działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Polsce, a polska firma wykonuje zlecenia w Holandii przez okres dłuższy niż 183 dni, wówczas należy (jako jednoosobowa firma lub polski pracodawca) odprowadzać w Holandii podatki od swoich dochodów lub wynagrodzenia pracowników. Jeśli pracownicy są wynajmowani innym firmom w Holandii, obowiązek ten istnieje od pierwszego dnia, kiedy pracownicy wykonują pracę w tym państwie.

 

Jako jednoosobowa firma zarejestrowana w Holandii

Po zarejestrowaniu firmy w Holandii przedsiębiorca polski jest sam odpowiedzialny za płacenie podatków w Holandii. Jako niderlandzki podatnik podlega też tutejszym przepisom z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Trzeba się najpierw upewnić czy umowa zawarta z firmą od której dostaliśmy zlecenie nie będzie traktowana jako umowa o pracę a miedzy zleceniobiorcą a zleceniodawcą nie zaistnieje stosunek jak miedzy pracownikiem a pracodawca. W tym celu należy wystąpić do urzędu skarbowego z prośba o tak zwany VAR ( Verklaring Arbeids Relatie – oświadczenie urzędu podatkowego, że przedsiębiorca nie wykonuje pracy jako pracownik)

W Holandii osoby pracujące na zasadach samozatrudnienia (własnej działalności gospodarczej) nie mają prawa do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia chorobowego w razie niezdolności do pracy oraz świadczeń emerytalnych. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje jednak dodatkowe indywidualne ubezpieczenia emerytalne lub na wypadek niezdolności do pracy.

 

Agencja pośrednictwa pracy

Pod nazwą agencja zatrudnienia kryje się kilka różnych usług, które mogą świadczyć te agencje.

Należą do nich:

pośrednictwo pracy – udzielanie pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia a pracodawcom w znalezieniu odpowiedniego pracownika.

praca tymczasowa – zatrudnianie pracowników przez agencję i kierowanie ich do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika.

poradnictwo zawodowe – przede wszystkim doradzanie osobom fizycznych w sprawach kariery zawodowej.

doradztwo personalne –doradzanie pracodawcom w sprawach kadrowych.

Agencja zatrudnienia może kierować do pracy za granicą zarówno świadcząc usługę pośrednictwa pracy jak i usługę pracy tymczasowej (w tym drugim wypadku mówimy jednak nie o kierowaniu a „użyczaniu” pracownika pracodawcy użytkownikowi).

Z każdą z tych sytuacji wiążą się pewne odmienne obowiązki agencji a także inna jest sytuacja osoby chcącej pracować za granicą.

 

Obowiązki pośrednictwa pracy

 Agencja pośrednictwa w Polsce

Prowadzenie agencji zatrudnienia jest w Polsce działalnością regulowaną, tzn. przedsiębiorca chcący prowadzić tego rodzaju działalność musi uzyskać wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa, w którym jest siedziba tego przedsiębiorcy. Dokumentem potwierdzającym wpis do ww. rejestru jest wydawany agencji zatrudnienia certyfikat. Dostęp do tego rejestru możliwy jest przez stronę internetową www.kraz.praca.gov.pl.

Uwaga! Sprawdzenie czy dana agencja zatrudnienia figuruje w tym rejestrze jest pierwszym krokiem jaki należy podjąć aby sprawdzić jej wiarygodność.

 

Agencja pośrednictwa z krajów UE (a także EOG i Szwajcarii)

Agencje zatrudnienia z państw należących do UE (a także Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) nie muszą uzyskać wpisu do rejestru – wystarczy jeśli poinformują marszałka województwa, w którym zamierzają prowadzić swoją działalność, o tym zamiarze.

 

Agencja pośrednictwa pracy ma obowiązek:

 • zamieszczania numeru wpisu do rejestru we wszelkich dokumentach, ogłoszeniach i ofertach.

 • zobowiązana jest posiadać lokal przeznaczony na biuro, zapewniający poufność prowadzonych rozmów oraz wyposażenie umożliwiające prowadzenie działalności.

 • nie może pobierać od osób, dla których poszukuje zatrudnienia, opłat innych niż z tytułu faktycznie poniesionych w tym celu kosztów. Mogą to być opłaty tylko za dojazd i powrót, badania lekarskie, tłumaczenia dokumentów

 • inne zobowiązania pomiędzy osobą podejmującą pracę zagranicą a świadczącą dla niej usługi agencją zatrudnienia, np. dotyczące wynajmu mieszkania na okres pracy za granicą. Przypadek taki powinien zostać wyraźnie wyodrębniony w umowie pomiędzy obiema stronami lub też powinna zostać sporządzona osobna umowa dotycząca tylko tej kwestii.

 

Praca tymczasowa

W przypadku pracy tymczasowej agencja sama zawiera z pracownikiem tymczasowym umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną, a następnie „użycza” takiego pracownika pracodawcy, za co pobiera opłatę od pracodawcy.

Częstą praktyką w odniesieniu do podejmowania pracy w Holandii jest świadczenie przez polską agencję zatrudnienia usługi pośrednictwa pracy, polegającą ona na skierowaniu danej osoby do holenderskiej agencji pracy tymczasowej, a nie bezpośrednio do pracodawcy.

 

Przed podjęciem pracy w holenderskiej agencji warto sprawdzić jej wiarygodność i uzyskać dane o jej działalności w holenderskim zrzeszeniu agencji pracy tymczasowej. Strona dostępna jest w języku holenderskim, angielski, a także (częściowo) w polskim: http://www.abu.nl/homepage

 

Pomoc w sytuacji sporu z pracodawcą

 

W każdym przypadku, gdy stwierdzisz naruszenie warunków umowy, niewypłacenie bądź zaniżenie wynagrodzenia, brak bezpiecznych warunków pracy czy też przymuszanie do pracy w godzinach nadliczbowych, powiadom o tym fakcie Holenderską Inspekcję Pracy. Możesz skorzystać z formularza w języku polskim na stronie internetowejwww.arbeidsinspectie.nl lub zadzwonić pod bezpłatny numer telefonu: 0 800 2700 000.

Holenderska Inspekcja Pracy otworzyła również specjalne biuro, w którym możesz zgłosić skargę na nieuczciwą agencję agencję pracy tymczasowej (Meldpunt Malafide Uitzendbureaus). Skargę można zgłosić telefonicznie 0 800 51 51 bądź za pośrednictwem formularza on-line: (http://www.inspectieszw.nl/actueel/campagnes/meldpuntmalafideuitzendbureaus.aspx)

Skargę w języku polskim możesz zgłosić również na stronie internetowej holenderskiego Stowarzyszenia Przestrzegania Układu Zbiorowego dla Pracowników Tymczasowych http://www.sncu.nl/PL/.

Jeśli jesteś pracownikiem delegowanym przez polską agencję zatrudnienia, o wszelkich problemach powinieneś poinformować tę agencję a także Państwową Inspekcję Pracy w Polsce.

 

Owocnych poszukiwań życzy redakcja portalu DenHaag.pl

 

Źródło: dane dotyczące zarobków zawartych w artykule pochodzą z oficjalnej strony holenderskiego Ministerstwa Pracy.

 

 

 

 
aaaa ddddd ffff fff
 


Za wszelkie wypowiedzi zamieszczone w serwisie odpowiadają ich autorzy. Portal denhaag.pl nie odpowiada za ich treść. Wszystkie materiały na stronie są chronione prawami autorskimi.
CreativeDenHaag
Wszystkie prawa zastrzezone 2015